ตารางการอบรม

myAccount Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
07-10/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 22 12
04-07/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 22 17
16-19/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 22 21